خدمات ارزش افزوده؛ هنر تمایزبخشی به اپراتور در عرصه رقابت توسعه شبکه های مجازی پیش درآمدی از آنچه میخواهیم بدست آوریم رشد تجارت الکترونیک در گرو راهکارهای نوین پرداخت توسعه ارتباطات؛ نیازمند برنامه ریزی و تفکر جامع در قالب هم افزایی شهر هوشمند؛ نه بعنوان هدف بلکه بستری برای ارتقاء جایگاه شهروند هوشمند
باز نشر مطالب این وب سایت منوط به کسب موافقت از شرکت توسعه ارتباطات نسل پنجم کیش میباشد